Uppsala Konsert & Kongress 753 75 Uppsala | info@ukk.se | 018-727 90 00 English

Uppdrag och verksamhet

Uppsala Konsert & Kongress - vision och ägardirektiv

Uppsala Konsert & Kongress AB ansvarar för verksamheten i Uppsala Konsert & Kongress. Bolaget ingår i den kommunala koncernen Uppsala Stadshus AB och är ett helägt kommunalt bolag.

Vision

Uppsala Konsert & Kongress ska genom sin verksamhet ge Uppsalabor och tillresta meningsfulla kulturella upplevelser och möten som kan mäta sig nationellt och internationellt och bolaget ska genom detta bidra till att utveckla och stärka Uppsala som besöksmål och en attraktiv plats att leva och verka på.  

Bolagets ägardirektiv och avkastningskrav

Bolaget ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert och kongresshus och att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Uppsala Konsert & Kongress AB tillhandahåller en mötesplats för musik och för alla grupper i kommunen.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Konsert & Kongress AB ska tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla.

Bolaget ska genom sin verksamhet aktivt bidra till utveckling av kulturlivet i Uppsala samt genom kongress- och konferensverksamheten bidra aktivt till utveckling av besöksnäringen i Uppsala.

Genom kultur och möten ska bolaget stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad.

Uppsala Konsert och Kongress AB ska föra dialog med kulturnämnden om hur bolaget ska bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Bolaget ska samverka med andra aktörer inom kulturlivet och besöksnäringen för att stärka respektive område och uppnå samordningsvinster.

Bolaget ska bredda finansieringsbasen genom kultursponsring samt medfinansiering från offentliga aktörer utan att det har en styrande effekt på verksamhetens innehåll.